Vrije School Haverlo

Zorg voor jou

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen op school. Als een leerling zich goed voelt, dan leert hij beter.

Daarom besteden wij veel zorg aan alle onthaalmomenten. Zo proberen we er voor te zorgen dat een leerling zich gauw thuis voelt in onze school. We nemen de tijd om onze leefregels en gewoonten duidelijk te maken aan de leerlingen.

Er gebeurt ook overleg met de leerkrachten van de vorige school. Zo krijgen we een beter zicht op de talenten en weten we waar we eventueel extra zorg moeten inzetten. Ouders worden geïnformeerd via infoavonden, via de leerlingenbegeleiders, door de klastitularis, …

Leerlingenbegeleiding

Op weg naar volwassen worden, kom je verscheidene struikelblokken tegen. Wanneer een leerling problemen ondervindt, kan deze uiteraard bij zijn klastitularis terecht. Ook kan men de hulp vragen van de leerlingenbegeleider. Deze biedt een luisterend oor voor de leerling en de ouders en gaat regelmatig in overleg. Samen met de klassenraad, de pedagogisch directeur en het CLB begeleiden zij uw zoon of dochter op hun weg. De leerlingbegeleider is op de hoogte van hoe uw zoon of dochter het doet in de les, op de speelplaats en in de refter. De leerlingenbegeleiding is vlot te bereiken en vormen een eerste aanspreekpunt. Ze komen regelmatig samen met de klassenraad, de pedagogisch directeur en het CLB.

Individuele begeleiding

Soms kan een extra duwtje in de rug zorgen voor een betere vooruitgang. Daarom kan worden ingezet op ondersteuning binnen of buiten de klas. Dit kan zowel voor de algemene vorming als voor de praktijklessen. Ook begeleiding bij het organiseren en plannen van de lessen, behoort tot de mogelijkheden.

Sociale vaardigheden

Op school gaat veel aandacht naar sociale vaardigheden. Hoe we omgaan met elkaar en met onszelf is immers erg belangrijk. Om je hierin te steunen en te versterken, bestaat de mogelijkheid om tijdens de lessen in kleine groepjes of individueel een training te volgen. Gesprekken, oefeningen, uitwisseling van ervaringen,… zorgen ervoor dat je geholpen wordt in het weerbaar worden, in contacten leggen, in gepast reageren, …​

logopedie
Ergotherapie

Logopedie

Onze logopediste begeleidt die leerlingen die gespecialiseerde hulp nodig hebben. Dit echter niet als therapie, maar als ondersteuning naar het functioneren. Zij biedt hulp aan leerlingen met spraak- en taalstoornissen. Bij leerlingen met dyslexie en ernstige lees- en schrijfachterstand wordt gestreefd naar het verwerven van een algemeen hoger leesniveau. Soms wordt ook voorleessoftware zoals Sprint ingeschakeld. Leerlingen die ernstige rekenproblemen hebben of dyscalculie, krijgen ondersteuning bij de meest praktische rekengebieden.

Ergotherapie

Onze ergotherapeute biedt door middel van activiteiten ondersteuning aan op het gebied van grove en fijne motoriek, executieve vaardigheden, alsook op sociaal- en emotioneel vlak. De ondersteuning wordt aangeboden op individuele basis, in groep of in klas. Ze zorgt ervoor dat de leerling zo zelfstandig mogelijk functioneert in zijn job en leven.

Sociaal verpleegkundige

De sociaal verpleegkundige die op school aanwezig is, zorgt voor de EHBO, de medicatie-inname, doorverwijzingen, bijstand van zieke leerlingen en de eerste ondersteuning bij bijvoorbeeld ongevallen. Dit gebeurt in samenwerking met ouders, directie, leerkrachten en de CLB-arts.